Tài sản đã kê biên thi hành án có bắt buộc bán thông qua hình thức đấu giá không ?

Tài sản đã kê biên thi hành án được bán theo hình thức nào ? Có bắt buộc phải bán tài sản đã kê biên thông qua hình thức bán đấu giá không ?

Các hình thức bán tài sản đã kê biên

Căn cứ khoản 1 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) thì việc bán tài sản kê biên qua hình thức sau:

Tài sản đã kê biên được bán theo các hình thức sau đây:

– Bán đấu giá;

– Bán không qua thủ tục đấu giá.

Như vậy, đối với tài sản đã kê biên thi hành án thì có thể được bán thông qua hình thức bán đấu giá hoặc không thông qua thủ tục bán đấu giá.

Các trường hợp bán đấu giá tài sản kê biên

Trường hợp nào tổ chức bán đấu giá hoặc chấp hành viên thực hiện bán đấu giá tài sản kê biên ?

Trường hợp bán đấu giá tài sản thông qua tổ chức bán đấu giá

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) thì các trường hợp bán đấu giá tài sản kê biên do tổ chức bán đấu giá thực hiện như sau:

Việc bán đấu giá đối với tài sản kê biên là động sản có giá trị từ trên 10.000.000 đồng và bất động sản do tổ chức bán đấu giá thực hiện.

Đương sự có quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày định giá. Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá do đương sự thỏa thuận. Trường hợp đương sự không thỏa thuận được thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày định giá.

Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với bất động sản là 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

Trường hợp bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên thực hiện

Căn cứ khoản 3 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) thì Chấp hành viên bán đấu giá tài sản kê biên trong các trường hợp sau đây:

– Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản chưa có tổ chức bán đấu giá hoặc có nhưng tổ chức bán đấu giá từ chối ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản;

– Động sản có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với bất động sản là 45 ngày, kể từ ngày định giá hoặc từ ngày nhận được văn bản của tổ chức bán đấu giá từ chối bán đấu giá.

Các trường hợp bán không qua thủ tục bán đấu giá

Căn cứ khoản 4 Điêu 104 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) thì các trường hợp sau tài sản kê biên không phải bán thông qua thủ tục bán đấu giá:

Chấp hành viên bán không qua thủ tục bán đấu giá đối với tài sản có giá trị dưới 2.000.000 đồng hoặc tài sản tươi sống, mau hỏng.

Việc bán tài sản phải được thực hiện trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên.

Như vậy, tùy thuộc vào loại tài sản kiên biên thi hành án thì mới xác định được hình thức bán tài sản kê bên.

Trên đây là bài viết: Tài sản đã kê biên thi hành án có bắt buộc bán thông qua hình thức đấu giá không ? Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ LawKey hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.