Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất

Trong một số trường hợp, nhà đầu tư được áp dụng những ưu đãi đầu tư do Nhà nước quy định. Dưới đây là thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất mà chúng tôi gửi đến bạn đọc.

Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư

Đối với các trường hợp thuộc diện và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư thì căn cứ xác định thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư là khác nhau được quy định cụ thể tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư. Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ưu đãi đầu tư ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư gồm những nội dung sau đây:

– Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư;

– Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.

Với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư căn cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư, quy định của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư.

Ví dụ: 

Đối với dự án thuộc ngành nghề như: Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải. Dự án này thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 16, Luật đầu tư 2014. Khi thực thiện thủ tục ưu đãi đầu tư, trước hết dự án này phải được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, dự án Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư như:

+ Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp thu gom, xử lý, tái chế hoặc sử dụng chất thải.

+ Khi nhập khẩu rác thải, miễn thuế nhập khẩu đối với tài sản cố định nhằm tái chế chất thải.

+ Được giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Xem thêm: Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất

Ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư


Điều chỉnh ưu đãi đầu tư

Trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì ưu đãi đầu tư được điều chỉnh:

– Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó cho thời gian ưu đãi còn lại;

– Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó;

– Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Lưu ý: Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực hiện dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.