Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo pháp luật hiện hành

Để được đầu tư vài Việt Nam, trong một số trường hợp bắt buộc phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dưới đây là thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo pháp luật hiện hành.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Điều 38 Luật đầu tư 2014, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau:

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định dưới đây.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.


Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Xem thêm: Các trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư


Trình tự, thủ tục thực hiện

Đối với các trường hợp khác nhau thì thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng có sự khác nhau quy định tại Điều 37 Luật đầu tư 2014. Cụ thể như sau:

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

– Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tới Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

Dự án đầu tư đáp ứnđiều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo pháp luật hiện hành” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hêk với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Comments are closed.