Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo quy định mới nhất

Khi có sự thay đổi về một hoặc một số nội dung trên Giấy phép kinh doanh thì chúng ta phải làm thủ tục điều chỉnh. Dưới đây là thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo quy định mới nhất.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép kinh doanh

Tổ chức kinh tế chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, bao gồm:

– Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh (Mu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

–  Trường hợp thay đổi tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chính, chuẩn bị thêm Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh;

– Trường hợp thay đổi các nội dung khác của Giấy phép kinh doanh thì phải thêm một số tài liệu sau:

+ Bản giải trình;

+ Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

+ Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).


Trình tự điều chỉnh Giấy phép kinh doanh

Trình tự thực hiện điều chỉnh Giấy phép kinh doanh được thực hiện như thủ tục cấp mới Giấy phép kinh doanh. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định trên.

Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh.

Lưu ý về số lượng hồ sơ:

– Trường hp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này: 01 bộ;

– Trường hợp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động quy định tại các điểm b, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 5 Nghị định này: 02 bộ;

– Trường hợp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định này: 03 bộ.

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện để điều chỉnh Giấy phép kinh doanh.

– Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

– Trường hợp đáp ứng ứng điều kiện

+ Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này; trường hợp từ chối điều chỉnh, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

+ Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành theo quy định tại điểm a hoặc b khoản 3 Điều 8 Nghị định này (Mu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

Bước 4: Giải quyết hồ sơ

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 10 Nghị định này để có văn bản chấp thuận điều chỉnh Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do (Mu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương hoặc bộ quản lý ngành có văn bản từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Hoàn trả Giấy phép kinh doanh đã được cấp trước đó

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép kinh doanh đã được điều chỉnh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả Giấy phép kinh doanh đã được cấp cho Cơ quan cấp Giấy phép.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định mới nhất

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.