Thủ tục hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp theo quy định mới nhất

Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trong nhiều trường hợp được hưởng hỗ trợ từ nhà nước. Dưới đây là thủ tục hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp theo quy định mới nhất.

Hồ sơ, trình tự đề nghị hỗ trợ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 57/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án nông nghiệp muốn nhận hỗ trợ thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị 03 bộ hồ sơ gồm:

  • Dự án đầu tư;
  • Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp (Mu số 02 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 03 bộ hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

  • Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thẩm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mẫu số 03 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP).
  • Trong vòng 05 ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp (Mẫu số 04 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP).

Trường hợp từ chối cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi doanh nghiệp nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trường hợp sử dụng ngân sách trung ương thì thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công.


Nghiệm thu hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 57/2018/ND-CP, căn cứ đề nghị nghiệm thu của doanh nghiệp, trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì mời các cơ quan liên quan tham gia Hội đồng nghiệm thu.

Trong đó:

  • Nội dung nghiệm thu: Nghiệm thu hạng mục, toàn bộ dự án theo Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
  • Biên bản nghiệm thu của hội đồng nghiệm thu (Mẫu số 05 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP) là căn cứ để giải ngân vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ngoài ra các cơ quan nhà nước không được yêu cầu doanh nghiệp bổ sung các văn bản khác.

Thủ tục nhận hỗ trợ

Để được nhận hỗ trợ, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đề nghị giải ngân vốn hỗ trợ gồm: Biên bản nghiệm thu, quyết định giao vốn của cơ quan có thẩm quyền gửi Kho bạc Nhà nước để được giải ngân khoản hỗ trợ trong vòng 05 ngày làm việc.

Xem thêm: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.