04 trường hợp tiêu hủy biên lai năm 2023

Các trường hợp nào thì tiến hành tiêu hủy biên lai theo quy định hiện hành? Hãy cùng TaxKey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Biên lai bao gồm những loại nào?

Theo điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, biên lai bao gồm những loại như sau:

– Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá;

– Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá;

– Biên lai thu thuế, phí, lệ phí.

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, biên lai là một loại chứng từ dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

04 trường hợp tiêu hủy biên lai năm 2023

Cụ thể tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các trường hợp tiêu hủy biên lai bao gồm:

(1) Biên lai đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được tiêu hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in biên lai thu phí, lệ phí.

(2) Các loại biên lai đã lập của các đơn vị kế toán được tiêu hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

(3) Tổ chức thu phí, lệ phí có biên lai không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy biên lai.

(4) Các loại biên lai chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách xác định biên lai đã tiêu hủy

Biên lai được xác định đã tiêu hủy phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Tiêu hủy biên lai tự in, biên lai đặt in là việc sử dụng biện pháp đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo biên lai đã tiêu hủy sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó.

– Tiêu hủy biên lai điện tử là biện pháp làm cho biên lai điện tử không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong biên lai điện tử.

Biên lai điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định Luật Kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy.

Việc tiêu hủy biên lai điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các biên lai điện tử chưa hủy và phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Quy định về thủ tục tiêu hủy biên lai 

Cụ thể tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục tiêu hủy biên lai như sau:

– Thời hạn tiêu hủy biên lai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp cơ quan thuế thông báo biên lai hết giá trị sử dụng thì tổ chức thu phí, lệ phí phải tiêu hủy biên lai và gửi cơ quan thuế bao gồm nội dung sau:

+ Tên cơ quan thu phí, lệ phí mã số thuế (nếu có);

+ Địa chỉ;

+ Phương pháp hủy biên lai;

+ Vào hồi mấy giờ, ngày, tháng, năm hủy;

+ Tên loại biên lai;

+ Ký hiệu mẫu biên lai; ký hiệu biên lai; từ số; đến số; số lượng.

Thời hạn tiêu hủy biên lai chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng.

– Tổ chức thu phí, lệ phí phải lập Bảng kiểm kê biên lai cần tiêu hủy. Bảng kiểm kê biên lai cần hủy phải được ghi chi tiết các nội dung gồm: tên biên lai, ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu biên lai, số lượng biên lai tiêu hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số biên lai nếu số biên lai cần tiêu hủy không liên tục).

– Tổ chức thu phí, lệ phí phải thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai. Hội đồng tiêu hủy biên lai phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. 

– Các thành viên Hội đồng tiêu hủy biên lai phải ký vào biên bản tiêu hủy biên lai và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

– Hồ sơ tiêu hủy biên lai gồm:

+ Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai; bảng kiểm kê biên lai cần tiêu hủy;

+ Biên bản tiêu hủy biên lai;

+ Thông báo kết quả tiêu hủy biên lai.

Hồ sơ tiêu hủy biên lai được lưu tại tổ chức thu phí, lệ phí.

Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy biên lai thu theo Mẫu số 02/HUY-BLG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP phải được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy biên lai.

Thông báo kết quả tiêu hủy biên lai phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng biên lai tiêu hủy từ số đến số, lý do tiêu hủy, ngày giờ tiêu hủy, phương pháp tiêu hủy.

– Cơ quan thuế thực hiện tiêu hủy biên lai do Cục Thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán nhưng không tiếp tục sử dụng. Tổng cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn quy trình tiêu hủy biên lai do Cục Thuế đặt in.

>>Xem thêm: Cách thức sử dụng mã số thuế năm 2023

Trên đây là bài viết về: 04 trường hợp tiêu hủy biên lai năm 2023. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ TaxKey hoặc có thể sử dụng dịch vụ Kế toán thuế của chúng tôi.