Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý

Kế toán sẽ phải thực hiện nộp các loại báo cáo thuế nào hàng tháng, hàng quý? Các kế toán viên cần lưu ý và cần phải nhớ điều này trong quá trình là việc.

1. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng

Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Thì sẽ phải thực hiện nộp các loại báo cáo thuế:

1.1. Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng có hai phương pháp tính là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Doanh nghiệp sẽ kê khai thuế giá trị gia tăng theo một trong hai phương pháp này. 

♣ Nếu kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Kế toán cần có các giấy tờ, tài liệu sau:

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT

– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT

– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT

– Kèm theo các phụ lục khác (nếu có)

Nếu kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

– Tính trực tiếp trên giá trị gia tăng: 

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

– Tính trực tiếp trên doanh thu:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

Lưu ý:

+ Những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng thì phải kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng. Và kê khai theo phương pháp trực tiếp.

+ Nếu doanh nghiệp bạn chứng minh được việc mua sắm tài sản cố định, máy móc > 1 tỷ đồng thì có thể làm công văn xin để được kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

+ Dù không phát sinh hay phát sinh thì vẫn phải lập báo cáo thuế giá trị gia tăng.

>>>Xem thêm: Các trường hợp không phải kê khai thuế giá trị gia tăng

1.2. Thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thì:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp > 50.000.000: Kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp < 50.000.000: Kê khai theo quý.

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng gồm: 

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN. (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công).

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN. (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền…)

Nếu trong tháng không có phát sinh nào thì không phải nộp tờ khai.

1.3. Các loại báo cáo thuế khác

Ngoài việc phải thực hiện nộp các loại báo cáo trên hàng tháng, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thêm các loại báo cáo thuế sau:

– Nếu trong tháng doanh nghiệp có phát sinh các loại thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế tài nguyên: phải làm tờ khai theo mẫu trên phần mềm HTKK.

– Đến quý, sẽ thực hiện nộp các loại báo cáo thuế sau:

+ Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý.

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.

Các loại báo cáo thuế theo quý này sẽ được nêu cụ thể ở phần dưới.

2. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý

Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Thì sẽ phải thực hiện nộp các loại báo cáo thuế:

2.1. Thuế giá trị gia tăng

Tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng quý sẽ tương tự như tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng.

♣ Nếu kê khai theo phương pháp khấu trừ: 

Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT

♣ Nếu kê khai theo phương pháp trực tiếp:

– Tính trực tiếp trên giá trị gia tăng: 

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

– Tính trực tiếp trên doanh thu:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

>>>Xem thêm: Cách kê khai hóa đơn giá trị gia tăng hàng không chịu thuế

2.2. Thuế thu nhập cá nhân

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, thì kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng quý gồm: 

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN. (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công).

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN. (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền…)

2.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Đối với doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và phát hiện được chi phí thực phát sinh của kì tính thuế: Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN

Đối với doanh nghiệp không xác định được chi phí phát sinh thực tế: Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN .

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 (hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.

2.4. Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26- AC

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

>>>Xem thêm: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý 

3. Thời gian nộp các loại báo cáo thuế

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau.

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.

thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kế thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Nếu ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ thì thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Trên đây là những lưu ý về các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý. Nếu quý khách hầng còn có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. 

Comments are closed.