Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

Hóa đơn là gì? Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay gồm những loại nào? Pháp luật có quy định như thế nào về vấn đề này? Cùng Taxkey tìm hiểu.

1. Hóa đơn là gì?

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán. 

2. Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

♣ Hóa đơn giá trị gia tăng

Là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Và được áp dụng trong các trường hợp sau: 

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa.

– Hoạt động vận tải quốc tế.

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

♣ Hóa đơn bán hàng

Áp dụng cho các đối tượng sau:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

♣ Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

♣ Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

3. Hình thức hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp

Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, các hình thức hóa đơn gồm:

3.1. Hóa đơn tự in

là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đối tượng được sử dụng hóa đơn tự in:

– Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

– Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 1/6/2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

+ Đã được cấp mã số thuế.

+ Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

+ Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng gửi cơ quan thuế.

+ Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi triệu đồng trong vòng 365 ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước.

+ Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in. Và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện.

3.2. Hóa đơn đặt in

Là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

Đối tượng được sử dụng hóa đơn đặt in:

+ Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3.3. Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bng phương tiện điện tử. 

Đối tượng áp dụng:

– Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Bao gồm:

+ Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hp danh; doanh nghiệp tư nhân.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

+ Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã.

+ Tổ chức khác

+ Hộ, cá nhân kinh doanh.

– Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Lưu ý:

Từ ngày 01/11/2018, Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực. Các tổ chức cá nhân sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018: Thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngà31/10/2020.

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/ 11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền: Thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

4. Ký hiệu của hình thức hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp

Ký hiệu hình thức hóa đơn có ba ký hiệu:

  • E: Hóa đơn điện tử
  • T: Hóa đơn tự in
  • P: Hóa đơn đặt in

Giữa hai phần được phân cách nhau bằng dấu gạch chéo (/).

Để phân biệt hóa đơn đặt in của các cục thuế và hóa đơn của tổ chức các nhân, hóa đơn do cục phát hành thêm 2 ký tự đầu ký hiệu.

Ví dụ: 01AA/17P – thể hiện hóa đơn có ký hiệu do cục thuế Hà Nội đặt in, tạo năm 2017.

Trên đây là bài viết về các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp. Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói, uy tín nhất hiện nay 

Comments are closed.