Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trong một số trường hợp, người nộp thuế TNCN có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Vậy pháp lụât quy định như thế nào về các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

1. Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

Trong một số trường hợp, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quyết toán thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cụ thể bao gồm:

  • Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.
  • Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Lưu ý:

  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
  • Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

2. Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Đối với các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì người cá nhân nộp thuế phải thực hiện trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Cá nhân thuộc thuộc chịu thuế tải và điền đầu đủ thông tin vào Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

  • Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN được ban hành theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
  • Giấy ủy quyền quyết toán thuế bao gồm một số nội dung chính như: họ và tên, quốc tịch, mã số thuế của  người nộp thuế; thông tin về cơ quan được ủy quyền quyết toán thuế…
  • Người nộp thuế ký và ghi rõ họ tên.

Bước 2: Sau khi điền đầy đủ thông tin thì đưa lại giấy ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN” gửi đến bạn đọc. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý và được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.