Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kiểm toán

Trường hợp nào thì phải cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kiểm toán? Hồ sơ, trình tự thực hiện được quy định như thế nào?

Trường hợp xin cấp lại Giấy chứng nhận 

Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 203/2012/TT-BTC. Bao gồm:

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bị mất hoặc bị hư hỏng;

– Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu.

Xem thêm: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Thành phần hồ sơ

Tùy vào trường hợp phải xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kiểm toán mà thành phần hồ sơ cũng có sự khác nhau như sau:

Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu

Hồ sơ được chuẩn bị như đối với trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ bao gồm: 

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

– Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục III).

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.

– Bản sao Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

– Bản sao Điều lệ công ty.

– Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh;

– Văn bản xác nhận về vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục II).

– Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài (hoặc văn bản tương đương) theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính.

– Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài.

– Văn bản của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

– Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.

– Quyết định của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) chi nhánh.

– Văn bản xác nhận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập khác về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký).

– Tài liệu chứng minh về việc doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cấp vốn cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp bị mất, hư hỏng

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;

– Tài liệu có liên quan khác.

Thủ tục thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính xem xét cấp lại cho tổ chức có yêu cầu theo trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Tổ chức có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định trên.

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ thì gửi đến Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết.

Bước 2: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

Bộ Tài chính nhận được hồ sơ từ phía doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam sẽ tiến hành xử lý như sau:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

– Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo cho tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán để hoàn chỉnh hồ sơ.

– Tổ chức phải bổ sung, hoàn chỉnh lại hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu Bộ Tài chính không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

– Trường hợp tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho tổ chức để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

Xem thêm: Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.