Những chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành

Chế độ kế toán là một trong những vấn đề doanh nghiệp cần chú trọng. Vậy những chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành được phép áp dụng là gì?

Chế độ kế toán là gì?

Theo quy định của Luật kế toán 2015, chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.

Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp thì việc lựa chọn chế độ kế toán áp dụng cũng có sự khác nhau cho phù hợp với cơ cấu, tổ chức của mình.


Các chế độ kế toán được phép áp dụng

Pháp luật hiện hành quy định 05 chế độ kế toán được phép áp dụng trong từng doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể:

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế; bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu thấy phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định cụ thể về vấn đề này.

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

Cụ thể, doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 132/2018/TT-BTC. Trong đó, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế hoặc tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 133/2018/TT-BTC. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi sửa đổi, thay thế nhưng phải báo cho cơ quan thuế.

Chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam

Thông tư 177/2015/TT-BTC quy định về tài khoản kế toán, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán, phương pháp kế toán, việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (sau đây gọi là BHTG Việt Nam).

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính sẽ áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Xem thêm: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Những chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.