Chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí của Bộ Công thương

Để hoãn thu dọn công trình dầu khí các cá nhân, tổ chức có liên quan cần làm đề xuất việc hoãn thu dọn công trình dầu khí với cơ quan có thẩm quyền. Vậy quy trình chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí của Bộ Công thương như thế nào?

Điều kiện để công trình dầu khí được xem xét hoãn thu dọn

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò khathác dầu khí hoặc tổ chức, cá nhân sở hữu công trình khí liên quan có thể đề xuất việc hoãn thu dọn công trình dầu khí khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Công trình dầu khí được đảm bảo duy trì tính toàn vẹn, không có rủi ro đến những hoạt động thu dọn trong tương lai;

+ Việc hoãn thu dọn công trình dầu khí đáp ứng các yêu cầu về an toàn chung, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế;

+ Việc hoãn thu dọn công trình dầu khí có ý nghĩa đối với nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh hoặc các trường hợp cần thiết khác;

+ Quỹ bảo đảm nghĩa vụ tài chính thu dọn công trình dầu khí tương ứng được trích, nộp đủ theo kế hoạch thu dọn công trình dầu khí đã được phê duyệt;

+ Đối với các giếng khoan chỉ được phép hoãn thu dọn khi tổ chức, cá nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các vấn đề có thể phát sinh do hoãn thu dọn;

+ Công trình dầu khí còn công năng sử dụng và đảm bảo yêu cầu về an toàn.

Nội dung của đề xut hoãn thu dọn công trình dầu khí

+ Hiện trạng công trình dầu khí;

+ Phương án triển khai thu dọn công trình dầu khí;

+ Lý do đề xuất hoãn thu dọn công trình dầu khí;

+ Quản trị các rủi ro có thể xảy ra;

+ Thời gian dự kiến hoãn thu dọn;

+ Các giải pháp đảm bảo tính toàn vẹn của các công trình;

+ Kết luận và kiến nghị.

Quy trình thẩm định, phê duyệt đề xuất hoãn thu dọn công trình dầu khí

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất hoãn thu dọn công trình dầu khí, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thẩm định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt đề xuất hoãn thu dọn công trình dầu khí.

+ Trường hợp kết quả thẩm định cho thấy cần phải sửa đổi, bổ sung đề xuất hoãn thu dọn công trình dầu khí, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc giải trình ý kiến thẩm định.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình về đề xuất hoãn thu dọn công trình dầu khí của tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

Trên đây là bài viết về quy trình chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí của Bộ Công thương Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ tới Lawkey để được giải đáp chi tiết nhất.

Xem thêm: Quy trình chấp thuận tài liệu an toàn của Bộ Công thương

Comments are closed.