Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định rất nghiêm ngặt. Việc chuyển nhượng được thực hiện thế nào? Sau đây Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này. 

1. Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chúng ta có thể hiểu về chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Chuyển nhượng vốn góp sau khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên là việc thành viên công ty tiến hành chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình trong công ty cho thành viên khác hoặc cá nhân, tổ chức khác không phải thành viên. Theo đó, các quyền và các nghĩa vụ này sẽ được trị giá bằng tiền hoặc các giá trị vật chất khác theo thỏa thuận của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

>>>Xem thêm: Ưu điểm và nhược điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

2. Các trường hợp chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bao gồm các trường hợp sau:

– Công ty mua lại vốn góp

– Chuyển nhượng vốn góp cho thành viên khác hoặc người khác không phải thành viên.

– Tặng cho vốn góp

– Sử dụng phần vốn góp để trả nợ.

3. Trình tự thực hiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mỗi trường hợp sẽ có trình tự thực hiện chuyển nhượng khác nhau. 

3.1. Công ty mua lại vốn góp

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề:

– Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên.

– Tổ chức lại công ty.

– Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Khi có yêu cầu của thành viên, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Nếu công ty không mua lại, thành viên trong công ty sẽ tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải thành viên.

3.2. Chuyển nhượng vốn góp cho thành viên khác, người khác không phải là thành viên

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác. Tuy nhiên, sẽ phải thực hiện theo trình tự sau:

– Chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán. (Chào bán theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện). 

– Nếu các thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết, có thể chuyển nhượng cho người không phải là thành viên.

Việc chuyển nhượng chỉ hoàn tất khi thông tin người mua được ghi trong Sổ đăng ký thành viên. Trong khoảng thời gian đó, thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp. 

3.3. Tặng cho phần vốn góp

Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty.

Trường hợp người được tặng cho là người khác thì phải có sự đồng ý của Hội đồng thành viên. Nếu Hội đồng thành viên chấp thuận thì mới được là thành viên của công ty.

>>>Xem thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên

3.4. Sử dụng phần vốn góp để trả nợ

Thành viên có thể sử dụng phần vốn góp để trả nợ. Người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:

– Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.

– Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp. Việc chuyển nhượng sẽ thực hiện tương tự như mục 3.2. nêu trên.

4. Những lưu ý khi chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên

Vốn điều lệ của công ty không thay đổi, công ty tiến hành thay đổi/bổ sung thành viên.

Trường hợp việc chuyển nhượng dẫn tới chỉ còn một thành viên, thì trong 15 ngày hoàn thành chuyển nhượng công ty phải thay đổi loại hình doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Trường hợp có tiếp nhận thành viên mới trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi thành viên.

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng phần vốn góp thì cần chú ý đến việc đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp chuyển nhượng vốn góp cho các thành viên còn lại trong công ty, và các thành viên mua cổ phần. Công ty sẽ cũng phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tỷ lệ góp của các thành viên bên cạnh thủ tục thay đổi thành viên trong công ty.

>>>Xem thêm: Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trên đây là nội dung bài viết về chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu khách hàng có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH  

Comments are closed.