Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ, trình tự điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện ra sao? Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Điều 32 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ cần chuẩn bị để điều chỉnh giấy phép đã được cấp như sau:

Trường hợp thay đổi quy mô cơ sở bán lẻ

Khi quy mô bán lẻ có sự thay đổi về diện tích thì tùy từng trường hợp khác nhau mà hồ sơ điều chỉnh cũng có sự khác nhau nhất đinh.

Trường hợp 1: 

Trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500 m2, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

– Bản giải trình có nội dung:

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

+ Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất.

– Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

Trường hợp 2:

Trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại, hồ sơ gồm:

– Các tài liệu như đối với trường hợp 2;

– Bản giải trình việc đáp ứng điều kiện về việc địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Trường hợp 3:

Trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

– Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất;

– Bản giải trình;

– Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;

– Bản giải trình các tiêu chí ENT trong trường hợp phải thực hiện ENT.

Các trường hợp thay đổi nội dung còn lại của Giấy chứng nhận lập cơ sở bán lẻ

Trừ trường hợp thay đi loại hình cơ sở bán lẻ thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini; trường hợp điều chỉnh giảm diện tích cơ sở bán lẻ, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

– Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính: Bản sao Giấy phép kinh doanh ghi nhận nội dung điều chỉnh;

– Trường hợp thay đổi địa chỉ của cơ sở bán lẻ: Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phường, xã, thị trấn xác nhận việc thay đi địa chỉ;

– Trường hợp giảm diện tích cơ sở bán lẻ: Các giấy tờ có liên quan.


Trình tự, thủ tục thực hiện

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đến Cơ quan cấp Giấy phép để thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Đối với trường hợp thay đổi tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có tài liệu ghi nhận nội dung điều chỉnh, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy phép.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được điều chỉnh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được cấp trước đó cho Cơ quan cấp Giấy phép.

Xem thêm: Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với nhà đầu tư nước ngoài” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.