Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Để được kinh doanh dịch vụ kiểm toán, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp phải được cơ quan nhà nước cấp phép. Vậy điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán là gì?

Đối với doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật kiểm toán nội bộ 2011, bao gồm:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân và đặc điểm mô hình này

Cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp tư nhân

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Bảo đảm vốn pháp định là 5 tỷ đồng (từ ngày 01 tháng 01 năm 2015);

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn với số vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty;

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

– Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá 35% vốn điều lệ. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Đối với công ty hợp danh

Để được cấp Giấy chứng nhận, công ty hợp danh phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật kiểm toán 2011, bao gồm:

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề.

Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty hợp danh

Dịch vụ thành lập công ty hợp danh

Đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn tối thiểu tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ.

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

– Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh.

Lưu ý: Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải làm thủ tục xóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.