Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi đáp ứng điều kiện luật định có thể được đầu tư vào hoạt động giáo dục tại Việt Nam. Dưới đây là điều kiện thành lập cơ sở đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất.

Vốn đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài phải muốn thành lập cơ sở đào tạo ngắn hạn tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện đầu tiên về vốn đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Theo đó, dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

Cơ sở vật chất, thiết bị

Cơ sở đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài phải đảm bảo chất lượng giáo dục về cơ sở vật chất, thiết bị quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 86/2018/NĐ-CP. Bao gồm:

  • Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;
  • Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;
  • Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

Đội ngũ giáo viên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 86/2018/NĐ-CP, cơ sở đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài phải có đội ngũ giáo viên đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;
  • Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

Chương trình đạo tạo

Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy:

  • Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Chương trình đào tạo ngắn hạn của nước ngoài.

Xem thêm: Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.