Khái niệm thời hạn theo quy định của pháp luật dân sự

Thời hạn là gì? Thời hạn có điểm gì khác so với thời hiệu? Cùng Lawkey tìm hiểu nội dung khái niệm thời hạn theo quy định của pháp luật dân sự qua bài viết dưới đây.


Khái niệm và ý nghĩa của thời hạn

Thời gian theo khái niệm chung nhất dưới góc độ triết học là một khái niệm thể hiện trình tự biến đổi cùa thế giới bằng vật chất. Thời gian luôn mang tính khách quan, không có bắt đầu và kết thúc, trôi dần đều theo một chiều duy nhất và không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người.

Thời hạn là một khoảng thời gian có điểm đầu và điểm cuối xác định. Thời hạn vừa mang tính khách quan của thời gian nói chung đồng thời mang tính chủ quan của người định ra điểm đầu và điểm cuối.

Trong giao lưu dân sự, thời hạn có vai trò quan trọng  trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ thể tham gia. Thời hạn với tư cách là một sự kiện pháp lý đặc biệt làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong những trường hơp do pháp luât quy định hoặc các bên thoả thuận.


Phân loại thời hạn

Dựa vào trình tự xác lập 

Dựa vào trình tự xác lập mà thời hạn được phân thành 3 nhóm như sau:

– Thời hạn do luật định: là thời hạn pháp luật quy định bắt buộc đối với các chủ thể tham gia giao dịch, chủ thể không được phép thay đổi thời hạn đó.

Ví dụ: thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, thời hiệu khởi kiện về thừa kế…

– Thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ấn định:

– Thời hạn do các chủ thể tự xác định: thời hạn thuê tài sản, thời hạn thực hiện công việc gia công,,,,

Dựa vào tính xác định

Dựa vào tính xác định mà thời hạn được phân thành

– Thời hạn xác định: Là loại thời hạn được quy định bằng cách xác định chính xác thời điểm bắt đầu, kết thúc,

– Thời hạn không xác định: Là thời hạn trong đó chỉ quy định một cách tương đối khoảng thời gian mà không xác định đuợc một cách chính xác thời gian đó. Trong các trường hợp này, luật thường sử dụng các thuật ngữ: “kịp thời” “khoảng thời gian hợp lý”,“khi có yêu cầu…

Trường hợp các bên không thoả thuận vé thời điểm kết thúc thời hạn thì thời hạn kết thúc khi bên có quyền yêu cầu hoặc bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ.

Trường hợp các bên thoả thuận về thời điểm đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng, đầu năm, giữa năm, cuối năm thì các ngày tương ứng là ngày 01, ngày 15, ngày cuối cùng của tháng đó, ngày 01 tháng 01, ngày 30 tháng 6, ngày 31 tháng 12.

Tuy nhiên, nếu những ngày này là ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ thì thời han cũng được xác định theo quy tắc chung ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó mới là ngày kết thúc thời hạn.

Trên đây là nội dung Khái niệm thời hạn theo quy định của pháp luật dân sự Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Khái niệm và ý nghĩa của thời hiệu theo quy định của pháp luật

Thời hạn sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật