Mức đóng và thời điểm tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động. Luật việc làm 2013 quy định cụ thể về mức đóng và thời điểm tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hàng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm trích một phần tiền lương trước khi trả cho người lao động để đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

– Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

– Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng hai mươi lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương cho Nhà nước quy định hoặc không quá hai mươi lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động thuộc đối tượng theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.


Thời điểm tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 44 Luật việc làm 2013 và Điều 11 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.

♣ Trường hợp người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động theo hợp đồng giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Nếu chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng dẫn đến người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp của hợp đồng lao động giao kết có hiệu lực kế tiếp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

♣ Trường hợp người lao động đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 và đang thực hiện hợp đồng lao động này thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động này nếu thời hạn kết thúc hợp đồng còn ít nhất 03 tháng trở lên.

♣ Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian này.

Xem thêm: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Mức đóng và thời điểm tham gia bảo hiểm thất nghiệp” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.