Mức xử phạt vi phạm về nộp báo cáo tài chính

Doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính có thể bị xử phạt. Mức xử phạt vi phạm về nộp báo cáo tài chính như thế nào? 

1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính

1.1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

♣ Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày.

– Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

♣ Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

– Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

1.2. Đối với các loại doanh nghiệp khác

– Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày. Kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

– Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.

– Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

>>>Xem thêm: Nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan nào?

2. Mức xử phạt vi phạm về nộp báo cáo tài chính

Căn cứ Nghị định 41/2018/NĐ-CP, nếu chậm nộp báo cáo tài chính, có thể bị xử phạt như sau:

Nhóm hành vi Hành vi vi phạm Mức phạt Biện pháp khắc phục hậu quả

Lập và trình bày báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng  
Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.
Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng   
Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận
Không lập báo cáo tài chính theo quy định Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán
Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man
Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nộp và công khai báo cáo tài chính

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng  
Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
 
Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính
Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính
Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định
 
Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính
Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính
Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định  

Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

 
Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán

>>>Xem thêm: Tổng hợp mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

3. Thời hiệu xử phạt vi phạm về nộp báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính liên quan đến nghiệp vụ kế toán. Khi nộp chậm báo cáo tài chính, sẽ bị xử phạt về hành vi trong lĩnh vực kế toán. Các kế toán nên nhớ đến mốc thời gian này để có thể tránh được xử phạt.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm.

Thời điểm bắt đầu tính là:

+ Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc: Được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện: Được tính từ thời điểm phát hiện hành vvi phạm.

>>>Xem thêm: Xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Vì vậy, các kế toán viên cần lưu ý về thời điểm nộp báo cáo tài chính; mức xử phạt vi phạm về nộp báo cáo tài chính; cũng như thời hiệu xử phạt vi phạm về nộp báo cáo tài chính. Taxkey tin rằng bài viết đã đem lại những thông tin hữu ích tới quý khách hàng. 

Nếu còn có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. 

Comments are closed.