Người phải thi hành án chỉ có căn nhà duy nhất thì có phải kê biên thi hành án không?

Có được phép kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án không ? Việc thực hiện kê biên nhà ở duy nhất được quy định như thế nào? Hãy cùng Taxkey giải đáp thắc mắc qua bài viết dưới đây.

Khi nào thì kê biên căn nhà duy nhất của người phải thi hành án ?

Trường hợp nào thì cưỡng chế thi hành án 

Căn cứ quy định tại Điều 45 Luật thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi 2014 quy định về thời hạn tự nguyện thi hành án như sau:

Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. …

Căn cứ Điều 46 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định về cưỡng chế thi hành án như sau:

Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Như vậy, sau 10 ngày nếu không tự nguyện thi hành thì cơ quan thi hành án sẽ tiến hành cưỡng chế.

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Căn cứ Điều 71 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi năm 2014 quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành án như sau:

1.Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

2. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

3. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.

4. Khai thác tài sản của người phải thi hành án.

5. Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.

6. Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

Có được kê biên tài sản là nhà ở duy nhất để thi hành án không ?

Căn cứ khoản 1 Điều 95 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi năm 2014 quy định về kê biên nhà ở như sau:

1. Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án, trừ trường hợp người phải thi hành án đồng ý kê biên nhà ở để thi hành án.

2. Khi kê biên nhà ở phải kê biên cả quyền sử dụng đất gắn liền với nhà ở. Trường hợp nhà ở gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng của người khác thì Chấp hành viên chỉ kê biên nhà ở và quyền sử dụng đất để thi hành án nếu người có quyền sử dụng đất đồng ý. Trường hợp người có quyền sử dụng đất không đồng ý thì chỉ kê biên nhà ở của người phải thi hành án, nếu việc tách rời nhà ở và đất không làm giảm đáng kể giá trị căn nhà.

3. Khi kê biên nhà ở của người phải thi hành án đang cho thuê, cho ở nhờ thì Chấp hành viên phải thông báo ngay cho người đang thuê, đang ở nhờ biết.

Trường hợp tài sản kê biên là nhà ở, cửa hàng đang cho thuê được bán đấu giá mà thời hạn thuê hoặc thời hạn lưu cư vẫn còn thì người thuê có quyền tiếp tục được thuê hoặc lưu cư theo quy định của Bộ luật Dân sự.

4. Việc kê biên nhà ở bị khóa được thực hiện theo quy định tại Điều 93 của Luật này.

Như vậy, việc kê biên căn nhà duy nhất để thi hành án được thực hiện khi xác định người phải thi hành án không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án, trừ trường hợp người phải thi hành án đồng ý kê biên nhà ở để thi hành án.

>> Xem thêm: Quy trình tổ chức thi hành án dân sự

Việc xử lý kê biên thi hành án căn nhà là nơi ở duy nhất được quy định như thế nào ?

Căn nhà bị kê biên thi hành án được bán theo phương thức nào?

Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi năm 2014 việc bán tài sản đã kê biên như sau:

Điều 101. Bán tài sản đã kê biên

1. Tài sản đã kê biên được bán theo các hình thức sau đây:

a) Bán đấu giá;

b) Bán không qua thủ tục đấu giá.

2. Việc bán đấu giá đối với tài sản kê biên là động sản có giá trị từ trên 10.000.000 đồng và bất động sản do tổ chức bán đấu giá thực hiện.

Đương sự có quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày định giá. Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá do đương sự thỏa thuận. Trường hợp đương sự không thỏa thuận được thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày định giá.

Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với bất động sản là 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Chấp hành viên bán đấu giá tài sản kê biên trong các trường hợp sau đây:

a) Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản chưa có tổ chức bán đấu giá hoặc có nhưng tổ chức bán đấu giá từ chối ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản;…

Như vậy, khi phải kê biên thi hành án căn nhà duy nhất thì căn nhà (bất động sản) sẽ được bán thông qua thủ tục bán đấu giá tài sản

Quy định Luật thi hành án dân sự việc giao nhà ở duy nhất cho người trúng đấu giá

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi năm 2014 thì việc cưỡng chế giao lại nhà ở duy nhất như sau:

Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm. Nghĩa vụ thi hành án còn lại được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật này

Đây cũng chính là chính sách pháp luật nhằm đảm bảo cuộc sống của người phải thi hành án khi kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của họ.

Như vậy, việc kê biên thi hành án nhà ở duy nhất chỉ được thực hiện khi thỏa mãn điều kiện quy định của pháp luật. Việc bán tài sản đã kê biên là nhà ở duy nhất được thực hiện thông qua thủ tục bán đấu giá tài sản.

>> Xem thêm: Các quy định liên quan về Thủ tục thi hành án Dân sự

Trên đây là bài viết: Người phải thi hành án chỉ có căn nhà duy nhất thì có phải kê biên thi hành án không? Nếu còn gì thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.