Quỹ đầu tư bất động sản là gì? Danh mục đầu tư của quỹ bất động sản bao gồm?

Thuật ngữ chứng khoán khá quen thuộc đối với những người đầu tư, tuy nhiên nhiều người còn chưa hiểu quỹ đầu tư bất động sản là gì, cùng với đó là danh mục đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán. LawKey xin gửi thông tin về quỹ đầu tư chứng khoán tới bạn đọc ở bài viết dưới đây.

Quỹ đầu tư bất động sản là gì?

 Theo Khoản 43 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

Quỹ đầu tư bất động sản là quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vào bất động sản và chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản có doanh thu từ việc sở hữu và kinh doanh bất động sản tối thiểu là 65% tổng doanh thu tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất.

Ngoài ra, quỹ đầu tư bất động sản không được thực hiện các hoạt động xây dựng, triển khai và phát triển dự án bất động sản.

Những điều cần lưu ý về danh mục đầu tư của quỹ bất động sản

Danh mục đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản phải tuân thủ quy định như sau:

+ Danh mục đầu tư của quỹ phải phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư đã được quy định tại Điều lệ quỹ và công bố tại Bản cáo bạch.

+ Công ty quản lý quỹ chỉ được gửi tiền và đầu tư công cụ thị trường tiền tệ tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng và giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật của các tổ chức tín dụng đã được Ban đại diện quỹ phê duyệt.

+ Quỹ thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và bảo đảm các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Danh mục đầu tư của quỹ bất động sản bao gồm những gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, danh mục đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản bao gồm các loại tài sản sau đây tại Việt Nam:

+ Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;

+ Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

+ Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;

+ Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng;

+ Trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; cổ phiếu của công ty cổ phần, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ;

+ Bất động sản đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 51 Thông tư 98/2020/TT-BTC.

Trên đây là bài viết về Quỹ đầu tư bất động sản là gì? Danh mục đầu tư của quỹ bất động sản bao gồm những gì? Lawkey gửi tới bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn một cách đầy đủ nhất.

Comments are closed.