Quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp

Trên thực tế, xảy ra nhiều trường hợp quyền của chủ sở hữu một số đối tượng sở hữu công nghiệp bị xâm phạm khi được cấp văn bằng bảo hộ. Đối với những trường hợp này, pháp luật đã quy định quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Pháp luật quy định Quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Theo đó, quyền tạm thời chỉ áp dụng đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí. Cụ thể:

Quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp biết rằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.

Yêu cầu đền bù khi người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp thì khi Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp, chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Quyền tạm thời đối với thiết kế bố trí

Đối với thiết kế bố trí đã được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại trước ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nếu người có quyền đăng ký biết rằng thiết kế bố trí đó đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại thì người đó có quyền thông báo bằng văn bản về quyền đăng ký của mình đối với thiết kế bố trí đó cho người sử dụng để người đó chấm dứt việc sử dụng thiết kế bố trí hoặc tiếp tục sử dụng.

Yêu cầu đền bù khi người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng thiết kế bố trí

Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng thiết kế bố trí thì khi Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được cấp, chủ sở hữu thiết kế bố trí có quyền yêu cầu người đã sử dụng thiết kế bố trí phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng thiết kế bố trí đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

Trên đây là nội dung Quyền tạm thời đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey để được tư vấn.

Xem thêm: Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ

Quy định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp