Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Trong mô hình Công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu là người duy nhất góp vốn đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như thế nào? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này. 

1. Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

1.1. Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

 • Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 • Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty.
 • Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty.
 • Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản.
 • Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.2. Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

 • Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
 • Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty.
 • Quyết định dự án đầu tư phát triển.
 • Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.
 • Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.
 • Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.
 • Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty. Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác.

 • Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty.
 • Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty.
 • Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản.
 • Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH  một thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức hay cá nhân sẽ có các nghĩa vụ sau:

 • Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.
 • Tuân thủ Điều lệ công ty.
 • Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. 
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.
 • Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
 • Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
 • Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

– Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới:

Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật:

Sẽ ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết:

Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng. Và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế.

Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế. Và người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế. Thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự:

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản

Người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng. Và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần

Trên đây là bài viết về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Quý khách hàng nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

Taxkey tư vấn, hỗ trợ khách hàng thành lập công ty ty TNHH nói riêng và các loại hình doanh nghiệp nói chung.

Comments are closed.