Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty hợp danh

Các thành viên trong công ty hợp danh có các quyền và nghĩa vụ gì? Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty hợp danh được quy định như thế nào? Taxkey sẽ giải đáp những thắc mắc đó của quý khách hàng qua bài viết sau đây.

1. Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một loại hình công ty đối nhân, được thành lập dựa trên sự tin cận, tín nhiệm nhau giữa các thành viên. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm thành lập. Công ty không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh. Không giới hạn số lượng thành viên hợp danh. Thành viên hợp danh buộc phải là cá nhân, chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty.

Ngoài ra còn có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức và chịu trách nhiệm hữu hạn theo tỷ lệ số vốn đã góp vào công ty. 

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty hợp danh  

2. Quyền của thành viên trong công ty hợp danh

2.1. Quyền của thành viên hợp danh

 • Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.
 • Nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty. Đàm phán và ký kết hợp đồng,với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty.
 • Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty. Mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty.
 • Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước để thực hiện công việc kinh doanh của công ty. 
 • Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của chính thành viên đó.

Ngoài ra, thành viên hợp danh còn có các quyền như sau:

 • Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty. Kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty khi xét thấy cần thiết.
 • Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty.
 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty. Nếu Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác, sẽ thực hiện theo Điều lệ công ty.
 • Trường hợp thành viên hợp danh chết, người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.
 • Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

2.2. Quyền của thành viên góp vốn

 • Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;
 • Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty. Có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty. Xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty.
 • Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.
 • Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên. Về các vấn đề: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn; Tổ chức lại và giải thể công ty; Các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ.
 • Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty.
 • Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 • Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Nghĩa vụ của các thành viên trong công ty hợp danh

3.1. Nghĩa vụ của thành viên hợp danh

 • Không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác. Trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Ngoài ra còn có các nghĩa vụ sau

 • Tiến hành quản lý và thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất. Bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty.
 • Tiến hành quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng thành viên. Nếu làm trái gây thiệt hại cho công ty sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
 • Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty.
 • Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty.
 • Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ.
 • Định kỳ hàng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty. Cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3.2. Nghĩa vụ của các thành viên góp vốn trong công ty hợp danh

 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;
 • Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty.
 • Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trên đây là bài viết “Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty hợp danh”. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp  

Comments are closed.