Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Những tổ chức đạt những thành tích đáng ghi nhận trong quá trình sản xuất lao động sẽ được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (TTLĐXS) theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thực hiện

Chủ thể được tặng danh hiệu này là tập thể có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiệu thi đua.

Trình tự trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Trình tự thực hiện qua các bước sau:

Bước 1. Vụ, phòng, Ban Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Vụ, phòng, Ban Thi đua – khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Vụ, phòng, Ban Thi đua – khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Hồ sơ chuẩn bị để được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu TTLĐXS của đơn vị thuộc quản lý của cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu TTLĐXS;

– Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ bản chính)

Nơi nộp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Vụ, phòng, Ban Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

– Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

Trên đây là bài viết về thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ tới Lawkey để được giải đáp chi tiết.