Thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài

Thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài là hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của người lao động có quốc tịch Việt Nam làm việc tại tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Nguyên tắc thực hiện

Khi thực hiện chương trình này, tổ chức thực hiện cần đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 8 Thông tư 10/2016/TT-NHNN, cụ thể như sau:

– Chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài có đối tượng tham gia là người lao động có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện thông qua tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu và sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký.

– Ngoại tệ thu được từ việc bán cổ phiếu, bán quyền mua cổ phiếu ở nước ngoài của người lao động có quốc tịch Việt Nam, cổ tức và các thu nhập hợp pháp khác phải chuyển cho người lao động có quốc tịch Việt Nam thông qua tài Khoản thực hiện chương trình.

– Tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối, nghĩa vụ nộp thuế thu nhập và các quy định khác có liên quan của pháp luật.


Hồ sơ thực hiện chương trình 

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ được quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 10/2016/TT-NHNN. Cụ thể:

– Văn bản đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này);

– Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức nước ngoài;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng Điều hành hoặc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;

– Tài liệu mô tả nội dung chi Tiết chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;

– Danh sách người lao động có quốc tịch Việt Nam được tham gia.


Trình tự, thủ tục đăng ký 

Điều 11 Thông tư 10/2016/TT-NHNN quy định trình tự thực hiện đăng ký như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ được chuẩn bị 01 bộ bao gồm đầy đủ các giấy tờ theo quy định trên.

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra và giải quyết hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

– Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký việc thực hiện chương trình thưng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài có đi tượng tham gia là người lao động có quốc tịch Việt Nam.

Lưu ý: Tổ chức thực hiện chương trình phải bán cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu thưởng và chuyển toàn bộ số tiền thu được cho người lao động, có quốc tịch Việt Nam tham gia trước khi chấm dứt hoạt động tại Việt Nam.


Mở và sử dụng tài khoản ngân hàng

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài, việc cần thiết đó là phải mở 01 (một) tài Khoản thực hiện chương trình để thực hiện các giao dịch thu, giao dịch chi. Trong đó:

Các giao dịch thu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 10/2016/TT-NHNN, các giao dịch thu bao gồm:

– Thu ngoại tệ từ việc bán cổ phiếu ở nước ngoài;

– Thu ngoại tệ từ việc bán quyền mua cổ phiếu ở nước ngoài;

– Thu cổ tức và các thu nhập hợp pháp khác liên quan đến chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;

– Thu từ tài Khoản ngoại tệ của người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;

– Thu ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụnđược phép cho người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

Các giao dịch chi

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 10/2016/TT-NHNN, các giao dịch chi bao gồm:

– Chi mua cổ phiếu ở nước ngoài;

– Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép để chuyển sang tài Khoản bằng đồng Việt Nam của người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;

– Chi chuyn sang tài Khoản ngoại tệ của người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;

– Các Khoản chi phí khác như phí, lệ phí (nếu có).

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.