Trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Kế toán viên muốn hành nghề dịch vụ kế toán phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Vậy trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được quy định ra sao?

Thành phần hồ sơ

Để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, người có yêu cầu phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ được quy định tại Điều 3 Thông tư 296/2016/TT-BTC. Cụ thể bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản sao chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên.

– Hai ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

– Giấy xác nhận về thời gian thực tế làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này hoặc các tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán.

– Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán (trừ trường hợp người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thuộc đối tượng không phải có hợp đồng lao động theo pháp luật về lao động).

– Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là người nước ngoài trừ trường hợp người đăng ký thuộc đối tượng không phải có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

– Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước khi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (nếu có).

– Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức.

Xem thêm: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Trình tự, thủ tục thực hiện

Bộ Tài chính xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho người yêu cầu theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 6 Thông tư 296/2016/TT-BTC.

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán phải lập 01 bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ theo quy định trên.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, đại diện hộ kinh doanh dịch vụ kế toán có trách nhiệm xem xét, rà soát hồ sơ và ký xác nhận trên Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của từng người đăng ký hành nghề tại đơn vị.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán lập danh sách đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho những người đăng ký hành nghề tại đơn vị mình theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này cùng với hồ sơ đăng ký hành nghề của từng cá nhân.

Hồ sơ sau đó được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. 

Bước 2. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Cán bộ sau khi tiếp nhận hồ sơ, sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra, làm rõ các thông tin.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần làm rõ các thông tin trong hồ sơ

Bộ Tài chính có quyền yêu cầu người đăng ký hành nghề giải trình hoặc cung cấp các tài liệu chứng minh như sổ bảo hiểm xã hội hoặc các tài liệu khác để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh quá trình làm việc và các thông tin khác trong hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hồ sơ chưa hợp lệ hoặc cần làm rõ các thông tin.

Trường hợp người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không bổ sung tài liệu giải trình hoặc tài liệu giải trình không chứng minh đầy đủ các thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề là xác thực, Bộ Tài chính có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. 

 Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.