Trình tự hỗ trợ điều tra lại các vụ tai nạn lao động theo quy định mới nhất

Đối với các vụ tai nạn lao động khi điều tra lại có thể được hỗ trợ chi phí quy định tại Nghị định 37/2016/NĐ-CP. Dưới đây là trình tự hỗ trợ điều tra lại các vụ tai nạn lao động theo quy định mới nhất.

Điều kiện hỗ trợ

Điều kiện chi hỗ trợ chi phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

– Các vụ tai nạn lao động và trường hợp bệnh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền tổ chức Điều tra lại khi có yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội;

– Các vụ tai nạn lao động và trường hợp bệnh nghề nghiệp Điều tra lại không thuộc các trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước.

Xem thêm: Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định mới nhất


Nội dung chi và mức hỗ trợ

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả 100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ tai nạn lao động về công tác phí, thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định theo quy định hiện hành.

Xem thêm: Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang làm việc

Hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang tham gia làm việc


Trình tự, thủ tục giải quyết

Quá trình xem xét giải quyết hỗ trợ kinh phí điều tra lại các vụ tai nạn lao động khi có yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định 37/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1: Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động

Căn cứ vào đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định thành lập đoàn Điều tra tai nạn lao động.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thành lập đoàn Điều tra có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán kinh phí cn hỗ trợ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để tạm ứng tối đa 80% kinh phí Điều tra.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán

Sau khi tiến hành điều tra lại, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thành lập đoàn điều tra chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Quyết định thành lập đoàn Điều tra tai nạn lao động;

– Biên bản Điều tra lại các vụ tai nạn lao động;

– Bản sao có chứng thực chứng từ thanh quyết toán chứng minh chi phí cho việc Điều tra theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ sau khi chuẩn bị được nộp về cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Tổ chức chi trả

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán chi phí hỗ trợ Điều tra lại các vụ tai nạn lao động trong thi hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm: Chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã chuyển việc khác

Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Trình tự hỗ trợ điều tra lại các vụ tai nạn lao động theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Comments are closed.