Trường hợp từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định hiện nay

Khoản 1 Điều 52 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền khiếu nại nếu có căn cứ cho rằng việc từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp là trái pháp luật. Vậy pháp luật quy định thế nào về các trường hợp từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp?


Các trường hợp từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp 2009, cụ thể, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền

Thẩm quyền của trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

– Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

– Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Thẩm quyền của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

– Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

– Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Lưu ý:

– Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

– Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Xem thêm: Cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam


Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không đủ điều kiện

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác phải đủ điều kiện về quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và quy định tại Khoản 3 Điều 43 Luật Lý lịch tư pháp 2009: “Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.”

Quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Xem thêm: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị


Giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ hoặc giả mạo

Lưu ý, Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung Trường hợp từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định hiện nay Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân

Comments are closed.