Xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

Viết sai hóa đơn GTGT là điều khó tránh khỏi tuy nhiên, khi xảy ra sai phạm chúng ta phải biết khắc phục hậu quả. Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT?

1. Khái niệm hóa đơn GTGT

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

  • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
  • Hoạt động vận tải quốc tế;
  • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
  • Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

2. Xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định cụ thể về cách thức xử lý đối với hóa đơn GTGT lập sai. Cụ thể 

2.1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua

Trong trường hợp này, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2.2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế 

Khi phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.

Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Xem thêm: Thủ tục hủy hóa đơn GTGT

2.3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế

Nếu phát hiện sai sót trong trường hợp này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

2.4. Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua 

Trường hợp này được quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, theo đó, trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Lưu ý: Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể.

3. Cách xử lý đối với hóa đơn GTGT điện tử viết sai

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC, việc xử lý đối với hóa đơn GTGT điện tử được thực hiện như sau:

3.1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế

  • Nếu phát hiện sai sót thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận.
  • Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

3.2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế

  • Khi phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
  • Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…
  • Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Trên đây là bài tư vấn của Taxkey về “Xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc được cung cấp các dịch vụ kế toán thuế.

Trân trọng./.