Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô

Khi có sự thay đổi về nội dung thông tin ghi trên giấy chứng nhận, cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô phải thực hiện thủ tục cấp đổi. Dưới đây là quy định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô muốn làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã được cấp thì chuẩn bị 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Bao gồm:

  • Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng đã được cấp: 01 bản sao;
  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 14 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này): 01 bản chính;
  • Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đi.

Trình tự, thủ tục cấp đổi

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thực hiện các bước theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ trên.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác tới Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Cơ quan kiểm tra).

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, Cơ quan kiểm tra tiến hành xử lý hồ sơ. Trong đó:

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan kiểm tra có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.

Trường hợp cần phải kiểm tra thực tế tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan kiểm tra thông báo thời gian và tiến hành kiểm tra.

Thời hạn kiểm tra không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) đạt yêu cầu, Cơ quan kiểm tra xem xét cấp đổi Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.

Trường hợp không cấp đổi, Cơ quan kiểm tra trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô nhận kết quả cấp đổi tại Cơ quan kiểm tra.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày được cấp đổi Giấy chứng nhận, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp lại cho Cơ quan kiểm tra bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.

Xem thêm: Tạm dừng và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.