Tạm dừng và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô

Doanh nghiệp có thể bị tạm dừng và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô trong một số trường hợp. Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

Tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô có thể bị tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận đã được cấp khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:

 • Vi phạm các quy định liên quan đến việc duy trì các kết quả đã được kiểm tra, chứng nhận hoặc vi phạm các quy định khác tại Nghị định này;
 • Vi phạm các quy định khác của pháp luật và phải thực hiện theo quyết định xử lý của các cơ quan chức năng;
 • Không chấp hành các quyết định tại thời điểm kiểm tra đột xuất của Cơ quan kiểm tra.

Lưu ý: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, nếu cơ sở bảo hành, bảo dưỡng khắc phục hoàn toàn vi phạm sẽ được xem xét hủy bỏ việc tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận.

Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đã được cấp nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô;
 • Cho thuê, mượn, tự ý sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô;
 • Chấm dứt hoạt động kinh doanh;
 • Không còn đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định này;
 • Không triển khai hoạt động bảo hành, bảo dưỡng ô tô trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô;
 • Không khắc phục hoàn toàn vi phạm trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, doanh nghiệp phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi.

Lưu ý:

 • Việc tạm dừng hiệu lực, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thực hiện theo Quyết định của Cơ quan kiểm tra. Quyết định phải ghi rõ lý do tạm dừng hiệu lực, thu hồi Giấy chứng nhận.
 • Đối với các trường hợp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, doanh nghiệp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận phải thực hiện các trình tự, thủ tục như đối với xin cấp lần đầu.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Tạm dừng và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.