Chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Lợi nhuận trong công ty cổ phần chính là cổ tức trong công ty. Việc chia lợi nhuận trong công ty cổ phần như thế nào? Trả cổ tức như thế nào? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Lợi nhuận trong công ty cổ phần

Lợi nhuận trong công ty cổ phần chính là cổ tức. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. Mức cổ tức được chia theo tỷ lệ số cổ phần các loại mà cổ đông nắm giữ. Mỗi loại cổ phần sẽ có điều kiện áp dụng trả cổ tức riêng. Mức cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

>>>Xem thêm: Khái niệm, đặc điểm công ty cổ phần

2. Nguyên tắc chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

– Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

– Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Điều kiện để công ty chi trả cổ tức của cổ phần phổ thông:

+ Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

+ Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

3. Hình thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Công ty có thể lựa chọn các hình thức sau:

Chi trả bằng tiền mặt: Công ty phải chi trả cổ tức tiền mặt bằng Đồng Việt Nam. Có thể trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện.

Chi trả bằng cổ phần. Công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức. Thời hạn thực hiện là 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Cổ tức bằng hình thức khác: Do Điều lệ của công ty quy định.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần

4. Quy trình thực hiện chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Bước 1Công ty cổ phần tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị để thống nhất mức cổ tức được trả. Sau đó kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông về mức trả cổ tức này. 

Bước 2: Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, sẽ quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần.

Bước 3: Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả. Chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

Bước 4: Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông. Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Bước 5: Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

>>>Xem thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty cổ phần

Trên đây là bài viết về chia lợi nhuận trong công ty cổ phần. Quý khách hàng có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Taxkey.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần  

Comments are closed.