Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có các quyền và nghĩa vụ nhất định. Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân là gì? Sau đây, Taxkey sẽ chia sẻ tới quý khách hàng về các quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân thông qua bài viết dưới đây. 

1. Quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bao gồm: Phương án phát triển công ty; Điều hành hoạt động kinh doanh; Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp; Quyết định đầu tư dự án; Thuê lao động; Bổ nhiệm các chức danh quản lý;…

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê người khác làm giám đốc. Giám đốc sẽ thực hiện điều hành quản lý công việc kinh doanh hằng ngày thay cho chủ doanh nghiệp tư nhân. Giám đốc sẽ thực hiện các công việc như đã được nêu trong hợp đồng lao động ký kết với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân tự quyết định tăng giảm vốn điều lệ trong doanh nghiệp.

Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Khi tăng vốn điều lệ, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải tự bỏ thêm vốn đầu tư.

Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký: Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Có quyền cho thuê doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực, chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế về việc cho thuê doanh nghiệp. Thông báo phải được lập thành văn bản và kèm theo hợp đồng cho thuê doanh nghiệp có công chứng.

Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

– Có quyền bán doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. 

Sau khi ký hợp đồng bán doanh nghiệp với người mua. Chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua. Nếu hợp đồng, thỏa thuận của chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và các chủ nợ có quy định khác, sẽ thực hiện theo hợp đồng, thỏa thuận đó. 

Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Có quyền tạm ngừng kinh doanh.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định tất cả các vấn đề trong doanh nghiệp tư nhân. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

– Các quyền khác theo quy định pháp luật.  

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

2. Nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo các quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân như sau: 

– Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân.

– Bảo đảm các nghĩa vụ thuế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.

– Báo cáo tài chính theo định kỳ.

– Thực hiện thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành cho thuê, bán hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trên đây là bài viết về quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân. Quý khách hàng nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân trọn gói giá rẻ   

Comments are closed.