Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được đánh giá cao về hệ thống quản lý và cơ cấu vốn. Đây cũng là một lựa chọn cho những ai đang có ý tưởng thành lập doanh nghiệp. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì? Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những đặc điểm gì? Sau đây, Taxkey sẽ giới thiệu cho quý khách hàng về công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Điều 47 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: 

“Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trongphạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.”

Theo đó, ta có thể hiểu về công ty TNHH 2 thành viên như sau: 

Công ty tnhh 2 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Thành viên của công ty là các tổ chức, cá nhân với số lượng từ 2 đến không quá 50 người. Và tất cả đều phải chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi góp vốn.

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty TNHH một thành viên

2. Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những đặc điểm sau:

2.1. Về thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số lượng thành viên từ 2 cho đến 50 người. Các thành viên của công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức này không thuộc trường hợp bị cấm thành lập, góp vốn, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp. Trong thực tế, các thành viên công ty thường là những người có mối liên hệ mật thiết với nhau. Có thể là người thân hoặc là bạn bè, hoặc là đối tác của nhau. 

2.2. Về vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Các thành viên sẽ thực hiện góp vốn trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp. Nếu không góp hoặc góp không đủ so với số vốn đã cam kết góp, công ty sẽ phải thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ. 

Công ty tnhh có tài sản riêng. Tài sản riêng của công ty là một khối thống nhất. tách biệt khỏi tài sản riêng của các thành viên và được thể hiện bằng tiền thông qua khái niệm vốn.

 Việc chuyển nhượng vốn của thành viên cho người không phải là thành viên công ty bị hạn chế bởi quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng của các thành viên còn lại trong Công ty. Đặc điểm này của công ty TNHH cho phép các thành viên có thể ngăn chặn sự thâm nhập của người bên ngoài công ty bằng cách cùng nhau mua hết phần vốn của thành viên muốn chuyển nhượng vốn.

2.3. Về huy động vốn

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu. Công ty TNHH 2 thành viên được phát hành trái phiếu. Ngoài ra, để huy động vốn, công ty có thể đi vay, hoặc các thành viên góp vốn góp thêm, hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Khi tiếp nhận thêm thành viên mới thì công ty phải đảm bảo tổng số lượng thành viên trong công ty không được vượt quá 50 người. 

2.4. Về giới hạn trách nhiệm 

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình bằng toàn bộ tài sản của công ty. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên. 

2.5. Về tư cách pháp lý

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Các vấn đề về quyền và nghĩa vụ với những giao dịch trước thời điểm được cấp giấy phép đều thuộc nghĩa vụ của công ty.

2.6. Về cơ cấu tổ chức

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

Trên đây là nội dung về khái niệm và đặc điểm của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. 

Comments are closed.