Đình chỉ hoạt động và giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Trung tâm giáo dục thường xuyên có thể bị đình chỉ hoạt động hoặc bị giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp luật định. Dưới đây là quy định về việc đình chỉ hoạt động và giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Việc đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên được diễn ra theo quy định tại Điều 40 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

Các trường hợp bị đình chỉ hoạt động

Trung tâm giáo dục thường xuyên có thể bị đình chỉ hoạt động giáo dục thuộc một trong các trường hợp sau:

– Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

– Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên theo thủ tục sau:

– Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm giáo dục thường xuyên; chuyển hồ sơ kiểm tra đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

– Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động, quy định rõ thời gian đình chỉ; các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Đề nghị hoạt động trở lại

Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm giáo dục thường xuyên khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do và hướng giải quyết;

Theo đó, trung tâm giáo dục thường xuyên gửi tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trình tự, thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại được thực hiện theo thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên.

Xem thêm: Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường trung học tư thục

Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục


Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Trung tâm giáo dục thường xuyên có thể bị giải thể theo quy định tại Điều 41 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Các trường hợp bị giải thể

Trung tâm giáo dục thường xuyên bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

– Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm;

– Hết thời gian đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên theo trình tự sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, gửi công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định.

Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;

Quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem thêm: Thủ tục giải thể trường tiểu học tư thục theo quy định mới nhất

Thủ tục giải thể trường mầm non theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Đình chỉ hoạt động và giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.