Giải quyết yêu cầu của tập thể lao động khi không được đình công

Ở trong các trường hợp nhất định, tập thể lao động không được phép đình công. Vậy khi đó, việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động khi không được đình công tiến hành như thế nào?

Các trường hợp không được đình công

Tập thể người lao động không được đình công trong các đơn vị sử dụng lao động không được phép đình công quy định tại Nghị định 41/2013/NĐ-CP.

Đơn vị sử dụng lao động không được đình công là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc bộ phận của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có thuê mướn, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân mà việc đình công có thể đe dọa đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, trật tự công cộng, bao gồm:

– Sản xuất điện có công suất lớn, truyền tải điện và điều độ hệ thống điện quốc gia;

– Thăm dò và khai thác dầu khí; sản xuất, cung cấp khí, gas;

– Bảo đảm an toàn hàng không, an toàn hàng hải;

– Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông; dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan nhà nước;

– Cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường ở các thành phố trực thuộc Trung ương;

– Trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng.

Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm của đình công theo Bộ luật lao động 2012

Giải quyết yêu cầu của tập thể lao động khi không được đình công

Bản chất của đình công là sự đòi hỏi về lợi ích của tập thể lao động. Vậy mà ở trong một số trường hợp, tập thể lao động lại bị hạn chế quyền này. Vậy thì lợi ích của họ có được đảm bảo hay không? Câu trả lời là có. Vì tại Nghị định 41/2013/NĐ-CP có quy định về việc giải quyết đình công cho tập thể lao động như sau:

Bước 1: Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể

 Khi nhận được yêu cầu của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở về vấn đề liên quan đến lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động:

– Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp;

–  Thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đơn vị sử dụng lao động đóng trụ sở chính để cử hòa giải viên lao động hoặc cử người trực tiếp hỗ trợ quá trình thương lượng tập thể;

– Thực hiện những nội dung đã được hai bên thống nhất ngay sau khi kết thúc phiên họp thương lượng tập thể. Trường hợp thương lượng không thành, mỗi bên có văn bản đề nghị Hội đồng trọng tài lao động nơi đơn vị sử dụng lao động đóng trụ sở chính xem xét, giải quyết.

Bước 2: Hội đồng trọng tài lao động tổ chức hòa giải

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động hoặc Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, Hội đồng trọng tài lao động phải kết thúc hòa giải.

Các bên phải thực hiện ngay các thỏa thuận đã đạt được ghi trong biên bản hòa giải.

Bước 3: Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết

Nếu một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được sau 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành hoặc sau 03 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có văn bản kiến nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi đơn vị sử dụng lao động đóng trụ sở chính và công đoàn cấp trên thực hiện việc báo cáo này.

Bước 4: Đưa ra kết luận cuối cùng

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kiến nghị của tập thể lao động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Chủ tịch công đoàn cùng cấp, các cơ quan liên quan của tỉnh, thành phố và Bộ, ngành là đại diện chủ sở hữu của đơn vị sử dụng lao động không được đình công đóng trên địa bàn giải quyết kiến nghị của tập thể lao động.

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là kết luận cuối cùng mà hai bên phải chấp hành.

Xem thêm: Trình tự tiến hành đình công theo quy định của pháp luật

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải quyết.

Comments are closed.