Quy định pháp luật về hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Những trường hợp nào phải hủy hóa đơn giá trị gia tăng? Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào? Hồ sơ yêu cầu hủy ra sao? Tất cả sẽ được Taxkey giải đáp ngay sau đây.

1. Các trường hợp hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, các trường hợp phải hủy hóa đơn giá trị gia tăng gồm:

  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. 
  • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
  • Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Đối với trường hợp công ty thay đổi địa chỉ, thay đổi tên:

Các hóa đơn mà có in sẵn tên, địa chỉ công ty trên hóa đơn, nếu có sự thay đổi, công ty, doanh nghiệp thực hiện như sau. Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng. Và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

>>>Xem thêm: Cách viết hóa đơn có nhiều hàng nhiều dòng

2. Hồ sơ hủy hóa đơn giá trị gia tăng

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. (Trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh.)

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy. (Ghi chi tiết: tên hóa đơn; ký hiệu mẫu số hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục)).

– Biên bản hủy hóa đơn.

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn. Phải có nội dung: loại; ký hiệu; số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số…; lý do hủy; ngày giờ hủy; phương pháp hủy. Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

3. Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Bước 1: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

Bước 2: Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh không phải lập Hội đồng hủy hóa đơn.

Bước 3: Tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn. Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Bước 4: Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế. 

Tổ chức, hô, cá nhân kinh doanh chỉ cần nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế. Các văn bản, giấy tờ còn lại lưu tại nội bộ để sau này giải trình. 

Hình thức nộp: 

– Nộp trực tiếp: Lập hai bản, một bản lưu nội bộ, một bản còn lại nộp cho cơ quan thuế. 

– Nộp qua mạng: Vào phần mềm HTKK làm. Thực hiện kết xuất XML rồi nộp qua mạng. 

Thời hạn nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn giá trị gia tăng:

– Không quá năm ngày kể từ ngày hủy hóa đơn. 

4. Các hình thức hủy hóa đơn giá trị gia tăng

– Cắt góc: Cắt góc dưới bên phải, góc phần chữ ký thủ trưởng đơn vị.

– Đốt

– Xé nhỏ.

5. Hủy hóa đơn giá trị gia tăng của cơ quan thuế

Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in.

>>>Xem thêm: Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

6. Hủy hóa đơn giá trị gia tăng điện tử

Từ ngày 1/11/2018, các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu hóa đơn điện tử có sai sót thì hủy như thế nào? 

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

6.1. Hóa đơn giá trị gia tăng điện tử có mã của cơ quan thuế:

– Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua:

Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. Thông báo này theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập sai sót gửi cho người mua. 

– Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót nhưng đã gửi cho người mua:

Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán). Và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. Thông báo này theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Và lập hóa đơn hóa đơn điệtử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

– Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã:

 Cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót. Thông báo theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Trong thời gian 2 ngàkể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. (Theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP). Và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

6.2. Hóa đơn giá trị gia tăng điện tử không có mã của cơ quan thuế

– Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện)

Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Đng thời người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Thông báo theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

– Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, cơ quan thuế phát hihóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót. Thông báo theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hủy hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. Taxkey cung cấp dịch vụ kế toán thuế chất lượng.

Comments are closed.