Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa

Khi chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa cho khách hàng cũng phải viết hóa đơn. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa như thế nào? cùng Taxkey tìm hiểu về vấn đề này.

1. Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa là gì?

Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Được thực hiện trên thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng.

Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế giá trị gia tăng, tổng giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

Việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

2. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa

Căn cứ theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC, cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa như sau:

2.1. Chiết khấu theo từng lần mua

Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế giá trị gia tăng, tổng giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. Để hiểu rõ hơn về phần này, khách hàng tham khảo thông qua ví dụ sau:

Ví dụ: Công ty Thế giới di động tổ chức chương trình: Mua máy tính Hp Pavilion C360 CD0082 (có giá là 13.000.000 đồng/chiếc) và được chiết khấu 3.000.000 đồng dành cho khách hàng. Khách hàng A mua 1 chiếc. 

Khi đó, giá bán chưa thuế là: 13.000.000 – 3.000.000 = 10.000.000 đồng.

Cách viết hóa đơn như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng  Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
01 Máy tính Hp Pavilion C360 CD0082 chiếc  1 10.000.000 10.000.000
           
Cộng tiền hàng:                                                                                                                     10.000.000
Thuế suất GTGT: 10%,    Tiền thuế GTGT:                                                                             1.000.000

Cộng tiền thanh toán:                                                                                                            11.000.000

Số tiền viết bằng chữ:                                                Mười một triệu đồng

♣ Lưu ý: Trên hóa đơn không được phép ghi âm.

2.2. Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số

số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp này có thể xảy ra hai tình huống.

 Trường hợp 1: Nếu số tiền chiết khấu thương mại < số tiền trên hoá đơn cuối cùng: Sẽ trừ số tiền chiết khấu đó vào hoá đơn cuối cùng.

 Trường hợp 2: Nếu số tiền chiết khấu thương mại > số tiền trên hoá đơn cuối cùng: Sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê các hoá đơn trước đó.

Để hiểu rõ hơn, khách hàng có thể tham khảo hai ví dụ sau:

♣ Ví dụ 1:

Ngày 20/11/2018 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Nếu mua 10 bộ máy tính DELL trị giá 30.000.000 đồng/1 bộ (giá chưa có thuế) sẽ chiết khấu thương mại 5% = (30.000.000 x 10 bộ) x 5% = 15.000.000 đồng

 – Ngày 20/11/2018: Công ty B mua 2 bộ. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hóa đơn với giá 30.000.000 đồng như bình thường)

 – Ngày 25/11/2018: Công ty B mua 5 bộ. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hóa đơn với giá 30.000.000 đồng như bình thường)

 – Ngày 30/11/2018: Công ty B mua 3 bộ (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 5%)

 => Vì số tiền chiết khấu thương mại là (15.000.000) < Số tiền trên hoá đơn lần cuối cùng (3 x 30.000.000 đồng = 90.000.000 )

 => Nên khi viết hóa đơn lần cuối cùng này sẽ trừ phần chiết khấu thương mại 5% của toàn bộ hợp đồng.

Cách viết hóa đơn như sau:

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng  Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
01 Bộ máy tính DELL bộ 30.000.000 90.000.000
 

(Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2018)

bộ 10 1.500.000 15.000.000
           
Cộng tiền hàng:                                                                                                                      75.000.000   
Thuế suất GTGT:  10%, Tiền thuế GTGT                                                                                 7.500.000

Cộng tiền thanh toán:                                                                                                             82.500.000

Số tiền viết bằng chữ:                                               Tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng

♣ Ví dụ 2:

Số tiền chiết khấu thương mại > Số tiền trên hoá đơn cuối cùng. Sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kế các hoá đơn trước đó.

 => Tình huống này các bạn xử lý như mục 2.3

 Ví dụ: Ngày 20/11/2018 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Nếu mua 10 máy tính DELL trị giá 10.000.000 đồng/1 chiếc (giá chưa có thuế) sẽ chiết khấu thương mại 12% = (10.000.000 x 10 chiếc) x 12% = 12.000.000 đồng

 – Ngày 20/11/2018: Công ty B mua 4 chiếc. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hóa đơn với giá 10.000.000 đồng như bình thường)

 – Ngày 25/11/2018: Công ty B mua 5 chiếc. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hóa đơn với giá 10.000.000 đồng như bình thường)

 – Ngày 30/11/2018: Công ty B mua 1 chiếc (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 12%)

Vì số tiền chiết khấu thương mại là (12.000.000 đồng) > Số tiền trên hoá đơn lần cuối cùng (10.000.000 đồng) 

Nên Công ty A sẽ viết hoá đơn lần cuối cùng ngày 30/11 theo giá chưa chiết khấu là 10.000.000 đồng.

Tiếp đó sẽ viết 1 hoá đơn điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế kèm bảng kê các số hoá đơn trước đó.

2.3. Kết thúc chương trình 

Số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Khách hàng tham khảo ví dụ sau

 Ví dụ:  Công ty A có chương trình chiết khấu từ ngày 20/11/2018 đến 31/12/2018 Mua 10 sản phẩm X trị giá 10.000.000 đồng/1 cái (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại 10% (1.000.000 đồng/1 sản phẩm X). Nếu kết thúc chương trình (hết ngày 31/12/2018), khách hàng nào đạt được chỉ tiêu sẽ được hưởng chiết khấu thương mại.

  – Ngày 20/11/2018: Công ty B mua 7 cái. (Công ty A  xuất hóa đơn 0000955 cho công ty B với giá 10.000.000 đồng)

  – Ngày 5/12/2018: Công ty B mua 3 cái. (Công ty A  xuất hóa đơn 0001001 cho công ty B với giá 10.000.000 đồng)

 Sau ngày 31/12/2018 (Hết chương trình chiết khấu) xét thấy công ty B đạt chỉ tiêu của chương trình chiết khấu thì công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh cho 2 hoá đơn 0000955 và 0001001.

Cách viết hóa đơn như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4×5
01 Điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế của các hoá đơn kèm bảng kê …. do chiết khấu thương mại 10% theo chương trình chiết khấu từ ngày 20/11/2018 đến 31/12/2018)  chiếc 10 1.000.000 10.000.000
           
           
Cộng tiền hàng:                                                                                                            10.000.000
Thuế suất GTGT: 10% ; Tiền thuế GTGT:                                                                      1.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                          11.000.000

Số tiền bằng chữ:                                          Mười một triệu đồng

>>>Xem thêm:

Cách viết hóa đơn khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu  

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn

Trên đây là toàn bộ cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được giải đáp.

Taxkey cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói.  

Comments are closed.