Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào để khởi nghiệp?

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp là bước đầu để tiến hành khởi nghiệp. Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào để khởi nghiệp? Các doanh nghiệp trẻ đang đắn đo, suy nghĩ về vấn đề này? Taxkey sẽ tư vấn giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các loại hình doanh nghiệp. 

1. Các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã nêu rõ có năm loại hình doanh nghiệp hiện nay:

 • Công ty cổ phần
 • Công ty TNHH một thành viên
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân

Việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng. Nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

2. Phân tích về các loại hình doanh nghiệp

2.1. Công ty cổ phần

Là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Số lượng cổ đông từ 3 người trở lên, không có giới hạn về số lượng tối đa. 

Ưu điểm:

 • Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp. Nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao.
 • Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng. Trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề.
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng. Do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng.
 • Việc quản lý điều hành công ty thông qua hội đồng quản trị công ty, các quyết định được đưa ra trên cơ sở biểu quyết theo tỉ nhất định theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đối với từng vấn đề cụ thể. Do đó đảm bảo sự khách quan, công bằng và hạn chế được rủi ro mang ý chí chủ quan của một cá nhân.

♣ Nhược điểm:

 • Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn. Có nhiều người không hề quen biết nhau. Thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích.
 • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật. Đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.
 • Việc quyết định các vấn đề quan trọng dựa trên tỉ lệ phiếu bầu trong cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty, nhiều lúc sẽ làm mất thời gian do phải triệu tập cuộc họp theo đúng thể thức luật định. Dẫn đến trường hợp có những vấn đề cần giải quyết ngay nhưng không thể đưa ra được quyết định kịp thời. Gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần

2.2. Công ty TNHH một thành viên

Đây là loại hình doanh nghiệp do một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

♣ Ưu điểm:

 • Lợi thế của công ty TNHH một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Nên các quyết định được đưa ra nhanh chóng và kịp thời, không mất nhiều thời gian. 
 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu.

♣ Nhược điểm:

 • Việc huy động vốn của công ty TNHH một thành viên bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phần.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên

2.3. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

♣ Ưu điểm:

 • Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.
 • Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều. Các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau. Nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ. Nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

♣ Nhược điểm:

 • Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.
 • Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

2.4. Công ty hợp danh 

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh. Ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

♣ Ưu điểm:

 • Ưu điểm của công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người.
 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.
 • Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

♣ Nhược điểm: 

 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.

2.5. Doanh nghiệp tư nhân

Đây là loại hình doanh nghiệp dễ điều hành nhất, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

♣ Ưu điểm:

 • Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng.
 • Doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

♣ Nhược điểm:

 • Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp.
 • Về cách thức huy động vốn: Doanh nghiệp tư nhân lại không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

>>>Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân và đặc điểm doanh nghiệp tư nhân

Mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Trước khi quyết định thành lập loại hình doanh nghiệp nào, doanh nghiệp trẻ nên cân nhắc kỹ.

Nếu bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp, tham khảo dịch vụ thành lập doanh nghiệp, công ty của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hưởng những ưu đãi mới nhất. 

Comments are closed.