Rút lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên rút lợi nhuận như thế nào? Rút lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên như thế nào? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

♦ Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014

1. Tìm hiểu công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Có số lượng thành viên từ hai đến 50 người. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu.

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về công ty TNHH hai thành viên trở lên   

2. Rút lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên công ty TNHH hai thành viên có thể rút lợi nhuận trong công ty như sau:

2.1. Rút lợi nhuận khi công ty kinh doanh có lãi

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận. Đây là điều kiện bắt buộc phải đáp ứng khi thực hiện chia lợi nhuận.

Trường hợp chia lợi nhuận cho thành viên trái với điều kiện nêu trên. Thì các thành viên phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ lợi nhuận đã chia.

>>>Xem thêm: Chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

2.2. Rút lợi nhuận khi công ty hoàn trả vốn góp của các thành viên

Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Điều kiện áp dụng: 

+ Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.

+ Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

Khi hoàn trả một phần vốn góp, thành viên sẽ nhận được một khoản lợi tức. 

Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với điều kiện trên. Các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với phần vốn đã giảm. 

2.3. Rút lợi nhuận khi công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

Thành viên bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây thì có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình: 

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên.

+ Tổ chức lại công ty.

+ Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

Nếu công ty chấp thuận mua,thành viên và công ty sẽ cùng nhau thỏa thuận về giá. Nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 

Thành viên có thể nhận được một khoản chênh lệch so với số vốn ban đầu đã góp vào công ty. Đây cũng được coi là một khoản lợi nhuận khi thành viên góp vốn vào công ty. 

>>>Xem thêm: Rút lợi nhuận trong công ty TNHH một thành viên  

Trên đây là bài viết về rút lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Quý khách hàng có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Taxkey.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH 

Comments are closed.