Rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên góp vốn rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên như thế nào? Công ty cần phải làm gì khi thành viên rút vốn? Sau đây, Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này. 

1. Rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên của thành viên góp vốn trong công ty

Khoản 2 Điều 51 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này”

Theo đó, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ được rút vốn theo một trong các hình thức được quy định tại Điều 52 (Mua lại vốn góp); Điều 53 (Chuyển nhượng phần vốn góp); Điều 54 (Xử lý phần vốn góp trong trường hợp đặc biệt); Điều 68 (Thay đổi vốn điều lệ).

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

2. Các hình thức rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1. Rút vốn bằng cách yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp

Trường hợp yêu cầu công ty mua lại vốn góp:

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

  • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên.
  • Tổ chức lại công ty.
  • Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Hình thức:

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản.

Trình tự thực hiện:

Thành viên yêu cầu công ty mua lại vốn góp gửi văn bản yêu cầu đến công ty. Thời gian thực hiện trong 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết các vấn đề nêu trên của Hội đồng thành viên. 

Khi có yêu cầu của thành viên, công ty tiến hành thỏa thuận về giá. Nếu không thỏa thuận được về giá, công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Thời gian thực hiện là 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Nếu công ty không mua lại phần vốn góp, thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

2.2. Rút vốn bằng cách chuyển nhượng phần vốn góp

Để có thể chuyển nhượng vốn góp, thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thực hiện các bước sau:

– Chào bán phần vốn cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty.

– Sau khi hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán. Nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết số phần vốn góp, thành viên chuyển nhượng cho người không phải là thành viên.

Việc chuyển nhượng chỉ hoàn tất khi người nhận chuyển nhượng được ghi các thông tin đầy đủ trong sổ đăng ký thành viên. 

Nếu việc chuyển nhượng vốn góp hay thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty. Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên. 

2.3. Rút vốn bằng cách công ty hoàn trả vốn góp

Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoàn trả vốn góp cho thành viên khi đáp ứng đủ các điều kiện:

+ Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp. Và

+ Phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

Việc hoàn trả này là hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ góp vốn trong công ty. Việc hoàn trả sẽ làm giảm vốn điều lệ trong công ty. Do đó, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định nêu trên. Thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận. Cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với phần vốn đã giảm.

2.4. Rút vốn trong một số trường hợp đặc biệt

Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế của thành viên đó là thành viên của công ty. Người đó có thể là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế của thành viên là cá nhân đã chết nếu không muốn trở thành thành viên, phần vốn đó sẽ có thể được công ty mua lại. Hoặc người thừa kế chuyển nhượng cho người khác.

Trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ. Việc rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng sẽ được thực hiện thông qua người giám hộ. 

Thành viên có thể sử dụng phần vốn góp để trả nợ. Người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:

+ Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.

+ Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp như mục 2.2.

3. Các thủ tục khi thành viên rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên

♣ Đối với trường hợp rút vốn bằng cách yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp, hay công ty hoàn trả một phần vốn góp.

Việc công ty mua lại vốn góp của thành viên hay hoàn trả một phần vốn góp sẽ giảm vốn điều lệ. Do đó, sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. 

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ:

Công ty tiến hành họp Hội đồng thành viên và ra quyết định thay đổi vốn điều lệ. (Giảm vốn điều lệ).

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Người nộp hồ sơ là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.

Người nộp hồ sơ nộp hồ sơ bản mềm qua mạng điện tử theo trình tự, quy định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau đó đợi thông báo. Sau khi có thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký doanh nghiệp thuộc Sở kế hoạch đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng đăng ký doanh nghiệp sẽ tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Theo lịch ghi trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ sẽ đến nhận kết quả.

Thời gian làm việc: Theo lịch nhà nước: từ 5-7 ngày làm việc.

>>>Xem thêm: Thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 

♣ Đối với trường hợp rút vốn bằng cách chuyển nhượng vốn góp

Việc chuyển nhượng vốn góp sẽ làm thay đổi thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty sẽ phải làm thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn.

>>>Xem thêm: Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Việc chuyển nhượng phần vốn góp có thể dẫn đến việc chỉ còn lại một thành viên trong công ty. Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên.

Xem thêm: Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Trên đây là những thông tin về việc rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH   

Comments are closed.