Làm thế nào để thành lập trường trung học tư thục?

Pháp luật cho phép cá nhân, tổ chức đủ điều kiện thành lập trường trung học tư thục. Vậy phải làm thế nào để thành lập trường trung học tư thục theo quy định mới nhất?

Điều kiện thành lập 

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập trường trung học tư thục nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 25 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Bao gồm:

– Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.


Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập

Để được thành lập trường trung học tư thục thì tổ chức, cá nhân cần quan tâm đến cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập. Cụ thể được quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.


Trình tự, thủ tục thành lập

Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung học tư thục cần thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị thành lập bao gồm:

– Tờ trình về việc thành lập trường;

– Đề án thành lập trường;

– Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trên, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung học tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông.

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện thành lập trường trung học; nếu đủ điều kiện thì có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến người có thẩm quyền.

Trường hợp chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do.

Bước 3: Quyết định thành lập

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường; nếu chưa quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường nêu rõ lý do.

Lưu ý: 

Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường trung học không được cho phép hoạt động giáo dục thì Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo người có thẩm quyền quyết định hủy bỏ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

Xem thêm: Thủ tục thành lập trường tiểu học tư thục theo quy định mới nhất

Thủ tục thành lập nhóm trẻ tư thục theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi để trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để thành lập trường trung học tư thục?” gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Comments are closed.