Thủ tục giải thể trường tiểu học tư thục theo quy định mới nhất

Trường tiểu học tư thục có thể bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Dưới đây là hồ sơ, thủ tục giải thể trường tiểu học tư thục theo quy định mới nhất.

Các trường hợp giải thể trường tiểu học tư thục

Trường tiểu học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 46/2017/NĐ-CP:

– Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, hoạt động của trường tiu học;

– Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

– Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

– Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học.


Hồ sơ giải thể trường tiểu học tư thục

Để giải thể trường tiểu học tư thục, cá nhân, tổ chức đề nghị thành lập chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị giải thể trường mầm non tư thục theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thành lập tự yêu cầu

Hồ sơ chỉ bao gồm tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học tư thục.

Đối với các trường hợp còn lại

Hồ sơ đề nghị giải thể trường tiểu học tư thục bao gồm:

– Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

– Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

– Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

– Biên bản kiểm tra.


Trình tự, thủ tục thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể đối với trường tiểu học tư thục theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm hoặc xem xét đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem thêm: Sáp nhập và giải thể nhóm trẻ tư thục theo quy định mới nhất

Thủ tục giải thể trường mầm non theo quy định mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục giải thể trường tiểu học tư thục theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với  chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.