Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập như thế nào? Cùng Taxkey tìm hiểu về vấn đề này.

1. Tìm hiểu về cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập là cổ đông sáng lập được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập. 

Trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó. 

Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. 

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

2. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã nêu năm trường hợp được thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần gồm có: 

– Thay đổi thông tin cổ đông do chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần theo quy định.
– Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần.
– Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nht vào doanh nghiệp khác.
– Thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần.

Tuy nhiên, kể từ ngày 10/10/2018, Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực, quy định về thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần cũng có sự thay đổi. Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty. Và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.

Một điều cần lưu ý quan trọng hơn. Không phải công ty cổ phần nào cũng có thể thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập. Chỉ có các công ty cổ phần chưa  niêm yết mới được thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.

3. Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. Công ty cổ phần có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập. Nếu không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Công ty gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Sau đó, sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Theo lịch nhà nước từ 5-7 ngày làm việc. (Nếu khách hàng muốn nhanh hơn, hãy liên hệ với chúng tôi.)

Hồ sơ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo Phụ lục II-1, ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: còn có: 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

4. Dịch vụ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

4.1. Quy trình thực hiện:

♣ Bước 1: Taxkey tư vấn các quy định về việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

♣ Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.

♣ Bước 3: Taxkey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ

♣ Bước 4: Taxkey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước

♣ Bước 5: Taxkey bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

4.2. Khách hàng cung cấp và chuẩn bị

  • Cung cấp thông tin mới nhất của cổ đông cổ sáng lập
  • Điều lệ bản mềm.
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ (Bản chụp hoặc photo).
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng cổ phần.

>>>Xem thêm: Dịch vụ làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hưởng những ưu đãi mới nhất.

>>>Xem thêm: 

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ

Comments are closed.