Thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động? Thủ tục thực hiện khi xin gia hạn giấy phép tuân theo những quy định nào?

Nguyên tắc gia hạn

Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép phải bảo đảm các quy định sau đây:

– Bảo đảm các điều kiện như trường hợp cấp mới giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động từ 02 lần trở lên trong thời hạn của giấy phép liền kề trước đó;

– Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo quy định tại Nghị định này;

– Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 60 ngày làm việc.


Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy đinh tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

– Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo Mu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải nộp kèm theo:

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.

Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

– Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong các loại văn bản sau:

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đi với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp các văn bản là văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.


Trình tự, thủ tục thực hiện

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trên, doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép thực hiện theo trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động lần đầu.

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động