Thuế suất áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thì phải chịu thuế suất theo quy định. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định các loại thuế suất áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, cụ thể bao gồm:

1. Thuế suất ưu đãi

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, thuế suất ưu đãi áp dụng đối với:

  • Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
  • Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

2. Thuế suất ưu đãi đặc biệt

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, thuế suất ưu đãi áp dụng đối với:

  • Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;
  • Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

3. Thuế suất thông thường

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, thuế suất thông thường được áp dụng đối với các loại hàng hóa không thuộc trường hợp hưởng thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt. 

  • Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. 

Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục của Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.

  • Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định về nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 08 chữ số) của các mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại mục I, mục II Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.

Xem thêm: Gắn chỉ dẫn địa lý lên hàng hóa nhập khẩu có hợp pháp không?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thuế suất áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu” gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Comments are closed.