Tổng hợp mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

Nếu vi phạm trong quá trình sử dụng, quản ký hóa đơn, có thể sẽ bị xử phạt hành chính. Mức xử phạt về sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào? Taxkey sẽ giúp các bạn tổng hợp các mức phạt qua bài viết dưới đây.

1. Hành vi vi phạm về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Hành vi vi phạm Mức xử phạt Phạt bổ sung
– Tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng. (Như ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn)  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng  

– Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định.

– Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng  

– Tự in hóa đơn giả. (Trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn)

– Khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Phạt đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành

2. Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Hành vi vi phạm Mức xử phạt

– Đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản của cả bên đặt in và bên nhận in hóa đơn.

– Tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hoá đơn của Thủ trưởng đơn vị theo quy định của tổ chức nhận in hóa đơn.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

– Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn. (Trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp) 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

– Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

– Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

– Việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Không bị xử phạt
– Việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt. Phạt cảnh cáo
– Việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng
– Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng
– Đặt in hóa đơn giả Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

3. Hành vi vi phạm về hóa đơn đặt in

Hành vi vi phạm Mức xử phạt Phạt bổ sung

– Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

–  Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ;

Phạt cảnh cáo  
–  Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo Xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng  
– Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng  

– Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi bên đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

– Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng  

– Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện.

–  Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng  

– Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng  

– Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng  

– In hóa đơn giả.

Phạt tiền 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Đình chỉ in hóa đơn từ 01 tháng đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

4. Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn

Hành vi vi phạm Mức xử phạt
– Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
– Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
– Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

5. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Hành vi vi phạm Mức xử phạt

– Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

– Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành)

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

– Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

– Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

– Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

– Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

6. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Hành vi vi phạm Mức xử phạt

– Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng
– không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

– Lập hóa đơn không đúng thời điểm

– Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn

– Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế

– Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua. Trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê

– Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
– Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
– Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

7. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

Hành vi vi phạm Mức xử phạt
– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàngđể hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
– Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

8. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

Hành vi vi phạm Mức xử phạt
– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng
– Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. – Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
– Không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

>>>Xem thêm:

Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn bị mất cháy hỏng hiện nay

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Cách nhận biết hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

Trên đây là tổng hợp mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu khách hàng còn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ uy tín