Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Trong quá trình sử dụng hóa đơn, kế toán cũng có thể viết sai hóa đơn. Xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào? Taxkey sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.

1. Tìm hiểu về hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán. 

Là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Và được áp dụng trong các trường hợp sau: 

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa.

– Hoạt động vận tải quốc tế.

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

>>>Xem thêm: Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay 

2. Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng viết sai là hóa đơn có thể viết sai ngày tháng, sai mã số thuế, sai số tiền, sai thuế suất, sai tổng tiền,…. Khi đó, có thể có các trường hợp sau xảy ra:

2.1. Hóa đơn giá trị gia tăng viết sai nhưng chưa xé ra khỏi cuống

Khi đó, kế toán chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.Sau đó lập hóa đơn mới.

2.2. Hóa đơn giá trị gia tăng viết sai nhưng đã xé ra khỏi cuống

Người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. Sau đó lập hóa đơn mới.

2.3. Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng đã giao cho khách hàng nhưng giao hàng hóa, dịch vụ hoặc chưa kê khai

Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.

Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

2.4. Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng đã giao cho khách hàng, đã giao cho hàng hóa, dịch vụ và người bán và  người mua đã kê khai thuế

Trong trường hợp này, có thể có 2 trường hợp xảy ra:

♠ Hóa đơn giá trị gia tăng viết sai không ảnh hưởng đến số tiền

Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai. Sau đó, người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; Nội dung điều chỉnh; Số hóa đơn, ký hiệu…

Kê khai thuế:Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT. Chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.

♠ Hóa đơn giá trị gia tăng viết sai ảnh hưởng đến số tiền

Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai. 

Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

Kê khai thuế: Kê khai vào kỳ hiện tại. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.

2.5. Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp khác

♠ Hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. 

♠  Hóa đơn viết sai: ngày tháng, tên hàng hóa, đơn vị tính, mã số thuế, số tiền viết bằng chữ

Hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh cho phần sai sót đó:

+ Ngày lập hóa đơn: là ngày lập biên điều chỉnh hóa đơn.

+ Viết đúng và đầy đủ tên công ty, địa chỉ, MST của người.

+ Tại tiêu thức: “Tên hàng hóa, dịch vụ” các bạn ghi: Điều chỉnh …..(Sai cái gì điều chỉnh cái đó)…… ghi tại hóa đơn số …. ký hiệu… ngày.. tháng …. năm…

+ Các tiêu thức còn lại: các bạn gạch chéo.

♠ Hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng đúng mã số thuế

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Biên bản điều chỉnh được lập thành 2 bản, ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản, kẹp cùng với hóa đơn đã viết sai trước đó để giải trình với cơ quan thuế.

>>>Xem thêm: Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

3. Cách xử lý viết sai hóa đơn điện tử

3.1. Đối với hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế

♠ Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người mua

Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. Thông báo được lập theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/201/NĐ-CP

Và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

♠ Trường hợp đã gửi hóa đơn cho người mua

Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán)

Và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. Thông báo theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Và lập hóa đơn hóa đơn điệtử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

♠ Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã

Cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót. Thông báo theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trong thời gian 2 ngàkể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP). Và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

3.2. Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã  lập

♠ Trường hợp đã gửi cho người mua

Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Đng thời người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP). Và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế. 

♠ Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, cơ quan thuế phát hihóa đơn điện tử đã lập có sai sót 

Cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót. Thông báo theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

>>>Xem thêm: Cách nhận biết hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ

Nếu quý khách hàng có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được giải đáp.

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Comments are closed.