Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ trong doanh nghiệp, công ty

Vốn điều lệ trong doanh nghiệp, công ty có thể thay đổi. Taxkey cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ trong doanh nghiệp, công ty. Taxkey xin giới thiệu Dịch vụ này đến Khách hàng như sau:

1. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty sau khi thành lập 

Luật doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp thay đổi vốn điều lệ theo từng loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tăng cũng có thể tự giảm hoặc bắt buộc phải giảm số vốn điều lệ đã đăng ký. Cụ thể:

1.1. Thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Công ty TNHH một thành viên có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

♣ Giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên khi:

– Sau khi hết 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mà Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

– Công ty TNHH một thành viên hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty cho chủ sở hữu. Điều kiện hoàn trả:

+ Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký thành lập công ty

+ Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;.

♣ Tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên:

Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

– Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm

– Hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp này, công ty phải tổ chức quản lý và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên

1.2. Thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

♣ Tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Các thành viên góp thêm vốn vào công ty
 • Hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

♣ Giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc
 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; hoặc
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên.

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

1.3. Thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

♣ Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ khi:

 • Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua; hoặc
 • Công ty mua lại cổ phần của cổ đông theo yêu cầu của cổ công khi họ biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty.
 • Công ty quyết định mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán; hoặc
 • Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

♣ Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ khi:

 • Tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.
 • Tăng vốn điều lệ bằng cách trả cổ tức bằng cổ phần.

Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ trong công ty cổ phần

1.4. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty hợp danh

Vốn điều lệ của công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản mà thành viên hợp danh và thành viên góp vốn góp hoặc cam kết góp tại thời điểm đăng ký hành lập doanh nghiệp.

Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong những trường hợp sau đây:

 • Thành viên góp vốn bị khai trừ; hoặc
 • Thành viên rút vốn; hoặc
 • Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên; hoặc
 • Tiếp nhận thành viên mới.

>>>Xem thêm: Khái niệm và đặc điểm công ty hợp danh

2. Quy trình cung cấp Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty

 • Bước 1: Taxkey tư vấn các quy định về việc thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp.
 • Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.
 • Bước 3: Taxkey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.
 • Bước 4: Taxkey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước.
 • Bước 5: Taxkey bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty sau khi thành lập

♣ Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Bản sao hợp lệ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả .
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ nhân thân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.
 • Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị .

♣ Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Bản sao hợp lệ Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Danh sách thành viên hợp danh;
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả .
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

♣ Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp .
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

♣ Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Bản sao hợp lệ Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

♣ Thời gian thực hiện:

 • Theo lịch nhà nước: 05 -07 ngày làm việc. Riêng đối với trường hợp chào bán cổ phần riêng lẻ công ty cổ phần: 14 -21 ngày làm việc

Lưu ý: Nếu khách hàng mong muốn nhanh hơn, liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cụ thể.

3. Khách hàng chuẩn bị:

 • Cung cấp chính xác thông tin vốn góp, người góp vốn;
 • Cung cấp thông tin mới nhất của thành viên/cổ đông đối/chủ sở hữu.
 • Điều lệ công ty (Bản cứng hoặc bản mềm).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ (Bản chụp hoặc photo)
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân của người góp vốn, nhận chuyển nhượng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và nhận ngay ưu đãi mới nhất.

Comments are closed.